Over ons

Mr Serrarens staat u in de rechtszaal graag bij als het gaat om: familierecht, jeugdrecht, strafrecht. U wordt op deskundige wijze bijgestaan. Mr Serrarens voert een eenmanspraktijk waardoor de lijnen kort en persoonlijk zijn.

3 rechtsgebieden

Mr Serrarens heeft de volgende 3 rechtsgebieden geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten per rechtsgebied te behalen. Door het lidmaatschap van de specialisatie verenigingen worden per kalenderjaar de volgende punten behaald: 10 PO voor personen- en familierecht, 12 PO voor strafrecht, 16 PO voor jeugdrecht en 4 PO voor bijzonder curator zaken.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht heeft niet enkel en alleen betrekking op echtscheidingen. Het begint al bij de geboorte van een kind: erkenning, gezag, (stiefouder)adoptie, voornaamswijziging. Indien een samenleving of huwelijk wordt beëindigd dient bepaald te worden bij wie de kinderen hoofdverblijfplaats zullen hebben, hoe de omgang met de andere partner geregeld dient te worden, er dient een bedrag aan kinderalimentatie en/of partneralimentatie vastgelegd te worden en de boedel moet verdeeld worden. In het geval er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een echtscheiding dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Tenslotte valt onder dit rechtsgebied de afwikkeling van nalatenschappen na overlijden.


Strafrecht

Het strafrecht is een veelzijdig gebied. Het kan gaan om zaken bij de Rechtbank (kantonrechter, politierechter en meervoudige kamer) maar ook bij het Gerechtshof of de Hoge Raad. Het kan gaan om verschillende zaken: vermogensdelicten (diefstal), geweldsdelicten (mishandeling), zedendelicten (aanranding, verkrachting), levensdelicten (doodslag) , delicten betreffende de opiumwet (bezit van drugs, hennepkwekerij), verkeersdelicten of de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarnaast zijn er aparte procedures mogelijk voor bijvoorbeeld klaag- of bezwaarschriften in het strafrecht of het penitentiaire recht. Het is van belang dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium tot een advocaat wendt zodat uw belangen optimaal behartigd kunnen worden. Mocht u in detentie verkeren dan bezoekt mr Serrarens u in welke penitentiaire inrichting in Nederland u ook verblijft.


Jeugdrecht

Voor het jeugdstrafrecht geldt eveneens dat het om een grote diversiteit van delicten kan gaan. De jeugdige kan een oproep voor een TRIP-zitting ontvangen. Alsdan wordt er door het Openbaar Ministerie een taakstraf aangeboden. Of de jeugdige ontvangt een dagvaarding om voor de Kinderrechter te verschijnen. Veelal worden de ouders, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering direct bij de zaak betrokken. In het jeugdstrafrecht wordt altijd eerst getracht middels hulpverlening de jeugdige op het rechte pad te brengen.

Onder het jeugdrecht vallen ook de zaken met betrekking tot de ondertoezichtstelling en/of de uithuisplaatsing van een minderjarige. In dit soort procedures kan de minderjarige een advocaat toegewezen krijgen door de rechtbank als het gaat om een gesloten uithuisplaatsing. De ouders kunnen altijd een eigen advocaat inschakelen. Het is van belang om ruim voor de zitting overleg te hebben met de gezinsvoogd van Jeugdzorg als het gaat om een verlengingsverzoek ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Het komt met enige regelmaat voor dat een minderjarige tegelijkertijd verwikkeld is in een civiele procedure én een strafprocedure bij de rechtbank. Het laten behandelen van beide zaken door één advocaat heeft dan voordelen.